transitioner Den mentala anpassningsprocessen

En transition är den inre mentala anpassningsprocessen som sätts igång när vi genomgår förändringar. Förändringar vi upplever som obetydliga passerar oss oftast obemärkt förbi. Förändringar som vi upplever har betydelse för oss sätter igång en transition: vårt sätt att anpassa oss mentalt till det nya. Reaktioner som motstånd och osäkerhet byts successivt ut mot klarhet och acceptans. 

Det är helt normalt för människor att reagera när de genomgår förändringar. Reaktionerna varierar stort från person till person, även om det rör sig om en grupp arbetskamrater som alla går igenom samma förändring på sin arbetsplats. 

Att genomgå en transition kan kosta på i resurser och påverka motivation och produktivitet i arbetet. Det kan leda till både personliga och ekonomiska kostnader. Med rätt stöd kan processen bli fokuserad och på så sätt reduceras både tids- och resursåtgången märkbart. 

Transitionsprocessen består av tre zoner: Upphör, Omprövning och Nystart. Zonerna är de olika mentala tillstånd som en person befinner sig i under förändringsprocessen. Tillstånden är inte tydligt åtskilda utan avlöser varandra i den takt vi är redo att röra oss mentalt. Rörelsen sker ofta obemärkt och kan röra sig fram och åter.

Upphör symboliserar det tillstånd i vilket personen spontant reagerar på förändringen . Oavsett om denna är positiv eller negativ medför varje betydande förändring mental oklarhet då kända rutiner och arbetssätt inte längre går att tillämpa. Oklarhet råder tills förändringen sjunkit in och man funnit nya vägar.

Omprövning symboliserar det tillstånd i vilket personen på ett inre plan försöker bringa klarhet i situationen  och dess konsekvenser. Personen funderar i alla riktningar tills han/hon fått klarhet och kan fatta ett konkret beslut om sin framtida situation.

Nystart symboliserar det tillstånd i vilket personen ifråga har accepterat en specifik förändring och har lagt den personliga bearbetningen bakom sig och är mentalt redo att verka i enlighet med aktuella villkor och krav. Fokus ligger på handling och framåtskridande insatser.