Vår roll i samhället AS3s bidrag för att möta arbetsmarknadens behov

Vår uppfattning är att arbetsmarknaden de kommande åren kommer att styras av tre överordnade behov.

 

Vi behöver öka arbetsstyrkan. Organisationer och verksamheter behöver bli bättre på att behålla talanger. Både ledning och medarbetare måste bli mer förändringsbenägna. 

 

Här nedan kan du läsa mer om de utmaningar som samhälle och arbetsmarknad står inför och hur vi i vårt arbete bidrar till att möta dem. 

Behov av ökad arbetsstyrka i samhället

Problem: På grund av demografiska förändringar kommer nordisk arbetsmarknad att stå inför arbetskraftsbrist inom några få år. Om vi ska behålla vår konkurrenskraft och upprätthålla vår välfärdsnivå så måste vi utöka vår arbetsstyrkan i samhället. 

Vad AS3 gör: fokuserar dels på att stödja den enskilda individens inträde eller återkomst på arbetsmarknaden och dels på de som redan utgör en del av arbetsmarknaden. Det inbegriper rådgivning för:  

 • människor i stödåtgärder
 • uppsagda och sjukskrivna medarbetare
 • medarbetare som upplever en hög grad av stress
 • individer av olika etnisk bakgrund
 • människor med behov för särskilt stöd
 • unga som har svårt för att komma in på arbetsmarknaden
 • seniora medarbetare som vill senarelägga sin pension.

Gemensamt för de insatser som AS3 gör är att vi rustar individen för arbetsmarknaden, till fördel både för den enskilda individen, för näringslivet och för samhället.

Hur detta påverkar samhället: AS3s resultat bidrar till ett ökat antal individer som är självgående och rustade för att ta sig fram på och bli en del av arbetsmarknaden. På så sätt kan vi hjälpa till att möta ett alltmer ökat behov för kompetent arbetskraft. Det stärker i förlängningen samhället, näringsliv och - inte minst - individen själv.

Organisationer och verksamheter behöver bli bättre på att behålla medarbetare

Problem Minskad tillgång på kvalificerad arbetskraft innebär att företag i framtiden kommer få slåss allt hårdare för att kunna behålla nödvändiga kompetenser inom organisationen. Samtidigt har många arbetsplatser problem med höga sjukskrivningstal. Sjukfrånvaro kostar för samhälle, vereksamheter och inte minst för de individer som drabbas av sjukskrivning. 

Vad AS3 gör: Medarbetare som trivs på sitt arbete är lättare att behålla inom organisationen. AS3 stödjer verksamheter och organisationer både när det gäller att optimera medarbetartrivseln och att minska sjukskrivningarna. Det gör vi genom tjänster som: 

 • Coaching för chefer och medarbetare
 • Träning för chefer att kunna förebygga stress
 • Rådgivning för chefer och medarbetare om stress
 • Rådgivning för sjukskrivna
 • Karriärrådgivning

Hur detta påverkar samhället: En arbetsstyrka som trivs är mer produktiv. En produktiv arbetsstyrka stärker konkurrenskraften. Sjukskrivningar kostar samhället många miljarder varje år. AS3 hjälper att reducera dessa kostnader. 

ökad förändringsbenägenhet är nödvändig i samhället, hos företag och hos individer

Problem
Förändringar i arbetslivet kan komma under många namn: flytt, outsourcing, uppköp, nedskärningar, uppsägningar, privatisering, omorganisering och ny teknologi. För att nämna några exempel. 

En undersökning gjord av AS3 bland nordiska verksamheter och organisationer avslöjar att endast 27% av de förändringsprocesser som genomförts på sistone var framgångsrika. Det beror dels på avsaknad av organisatorisk flexibilitet och att man förbisett de mänskliga reaktionerna på förändring. 

Vad AS3 gör: Fokuspunkten i AS3s rådgivningsverksamhet är transitionsteorin som beskriver den mentala anpassningsprocess människor går igenom när de möter förändringar i vardagen som de upplever som betydelsefulla. Vi tränar chefer och medarbetare i att hantera förändringsprocesser. Vår övertygelse är att det är just denna förmåga att kunna hantera kommande förändringar på ett effektivt sätt som är nyckeln för organisationers konkurrenskraft. AS3 erbjuder ett utbud av fokuserade program: 

 • Träning av chefer i Transition Management
 • Coaching för chefer och medarbetare
 • Träning för att förbereda medarbetare för förändringar
 • Träning för chefer i att kommunicera kring förändringar
 • Träning för team att kunna genomföra förändringar

Hur detta påverkar samhället: AS3 har gjort en undersökning bland nordiska verksamheter och organisationer kring deras förändringsbenägenhet och fann att 90% av tillfrågade ledare trodde att företags förmåga att hantera förändringar kommer att vara en avgörande konkurrensparameter i framtiden. AS3s arbete med att stärka verksamheters och organisationers förmåga att hantera förändringar har därmed en viktig roll att spela för nordisk konkurrenskraft.