Organisatorisk och social arbetsmiljö

Den nya föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” medför nya krav och riktlinjer för ert företag. Vår öppna utbildning ger konkreta verktyg inom olika arbetsmiljöområden för att kunna leva upp till kraven.

Utbildningen riktar sig till dig som är chef eller skyddsombud på företaget. För oss på AS3 är det viktigt att kunna erbjuda konkret nytta för dig. Både för er affärsverksamhet och utifrån ett humanperspektiv, dvs bistå med utveckling och färdighetsträning. Vi är också måna om att under utbildningen ta till vara konkreta exempel från din verksamhet så att du direkt kan koppla din kunskap till handling.

För dig som väljer 2-3 dagars utbildning erbjuder vi en timmes coaching för att skapa rätt mindset och rikta fokus mot handling.

När vi håller utbildningar kombinerar vi olika läromodeller för att uppnå resultat. Vi varvar teoretisk kunskap med diskussioner, grupparbete och konkreta övningar där deltagaren får möjlighet att praktisera sina färdigheter. 

Digital arbetsmiljöutbildning

Vår arbetsmiljöutbildning finns även i digital form.
Läs mer om utbildningen här

När ni väljer vår utbildning ”Arbetsmiljö & Trivsel” erbjuder vi en process som innebär ett helhetsperspektiv på ert arbetsmiljöarbete. Vi finns med innan utbildningen och gör förmätningar på cheferna för att se på vilken nivå deras arbetsmiljöarbete är, vi följer upp under tiden och vi utvärderar nyttan och effekten efteråt. Sedan undersöker vi också medarbetarna och ser hur deras upplevelse av arbetsmiljön är.  

DAG 1 

Arbetsmiljö och hälsa

 • Lagar och riktlinjer i föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”
 • Konkreta verktyg kring arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.
 • Riskinventering och undersökningsmetodik.
 • Ansvar, delegering, handlingsplaner. 
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete

 Kommunikation

 • Kommunikation i mindre och större grupp – vad krävs?
 • Feedback och feedforward
 • Inre och yttre dialog
 • Relationskommunikation och innehållskommunikation
 • Kommunikationstrekanten

 Förstå och hantera förändring

 • Förändringskapacitet som en konkurrensfördel för företaget?
 • Transitionsteori och andra centrala förändringsbegrepp
 • Förändringens faser
 • Frågeteknik för perspektiv och ökad förståelse
 • Verktyg för hög motivation och minskat motstånd

 

DAG 2 

Dialogbaserat ledarskap

 • Kommunikativa och dialogbaserade färdigheter
 • Tillit som grund för bra samtal
 • Förhindra ohälsosam arbetsbelastning med hjälp av goda samtal
 • Transitionsdialogen – minskar motstånd vid förändringar
 • Verktyg för att motivera medarbetare

Medarbetarskap

 • Medarbetarens eget ansvar för prestation, trivsel och kultur
 • Proaktivitet kontra reaktivitet hos medarbetare
 • Samarbete och helhetssyn
 • Förpliktigande samspel för ett gott resultat
 • Metoder för påverkan av beteende

Trivsel på jobbet

 • Vad skapar trivsel och prestation på jobbet?
 • Vad får en grupp att fungera optimalt?
 • Verktyg för att uppnå balans och fokus i ett friare arbetsliv
 • Stärkande organisationskultur – vaccin mot ohälsa
 • Trivselmodellen – arbetsglädje och närvaro

 

DAG 3 

Stresshantering

 • Färdigheter för individuell stresshantering
 • Organisationens inverkan på stressnivån
 • Vilken stresstyp är jag?
 • Krav, kontroll, stöd – en modell om arbetsbelastning
 • Hur fångar vi upp signaler och vad gör vi med dem?

Konflikthantering

 • Grunderna inom konflikthantering
 • Olika konfliktorsaker
 • Tips kring samarbetsproblem och andra svåra situationer
 • Personliga konfliktmönster
 • Tillitsanalysen

Svåra samtal

 • Samtal som metod för att skapa trygghet och engagemang
 • Motivationsbyggande samtal
 • Spegling och validering
 • Processfokus och innehållsfokus
 • Krav eller förståelse – när fokusera på vad?


 

Utbildningens olika komponenter

Reflektion – Teori – Träning – Grupparbete – Egna arbetsplatsexempel

Framgångsfaktorer

Etablera tillit hos deltagarna – Individanpassa övningar och case – Utmana deltagarnas tankar och åsikter – Ha roligt medan man lär – Uppmuntra aktivt deltagande, tankar och idéer – Skapa ett prestigelöst klimat

Kontakt

Mer information och kontakt.

Anmälan

Anmälan till utbildning.