Peter Straadt Är det meningslöst att mäta prestationer?

Danska chefer mäter sina medarbetares prestationer varje år. Mätningarna har kommit för att stanna och kommer göras mer ofta framöver. Det svarar 70 procent av de tillfrågade cheferna i en nyligen offentligjord undersökning genomförd av Analyse Danmark för AS3s räkning.

Enligt undersökningen upplever de danska cheferna dock att det ökade antalet mätningar pressar medarbetarna så att de får en sämre balans mellan sitt arbets- och privatliv. Och när medarbetarna känner sig pressade kan deras prestationsförmåga påverkas negativt. För att säkra att mätningarna ger ett korrekt resultat, bör de kompletteras med ett ökat fokus på medarbetarnas trivsel och individuella utveckling.

Fokusera på medarbetaren med ett coachande förhållningssätt

En av de uppgifter som ingår i en ledares roll är att säkra att organisationen når sina mål. Ett ledarskapsjobb är således affärsinriktat till sin natur. Många chefer använder därför bara mätningarna på prestationsförmågan som ett redskap för att nå uppsatta affärsmål. Men ju mer en organisation mäter, ju mer behov har medarbetarna av en närvarande chef som fokuserar på annat än bara siffrorna som kommer fram i mätningarna. Chefen måste därför ha fokus på den enskilda medarbetarens behov och se till att det finns en balans mellan sitt eget fokus på affären och medarabetarens trivsel.

Som chef kan man balansen genom att utöva ett coachande ledarskap. Ett coachande förhållningssätt innebär att chefen ställer frågor till medarbetaren som därmed får möjlighet att reflektera över tänkbara lösningar på de utmaningar och uppgifter som hen står inför.  Det coachande ledarskapet hjälper medarbetaren att se nya möjligheter, få ökad motivation och uppnå ett eget ägarskap över de mål som organisationen har satt upp.  Coaching får medarbetaren att känna sig lyssnad på och delaktig. Det kan i slutändan bidra till att medarbetaren ökar sin prestationsnivå.

För att motivera medarbetarna och säkra att de känner sig hörda på och delaktiga kan chefen till exempel fråga; Vad motiverar just dig till att bidra till att vi lever upp till våra mål?


Avsluta varje mätning med en dialog

För att undvika att mätningarna påverkar medarbetarnas prestationer negativt måste medarbetaren kunna använda resultatet från mätningen till att förbättra sina resultat eller hålla kvar den redan tidigare förhöjda nivån.

Chefen ska därför komplettera resultatet av mätningen med en dialog med medarbetaren där de tillsammans kommer fram till svaren på frågorna om huruvida;

  • medarbetaren kan göra något annorlunda för att förbättra sina resultat?
  • medarbetaren kan fokusera på något specifikt för hålla kvar sin prestationsnivå?
  • medarbetaren behöver något mer konkret stöd från sin chef för att öka eller hålla kvar sin prestationsnivå?

Dialogen mellan chef och medarbetare ger medarbetaren möjlighet att använda mätningarna som ett verktyg till en positiv utveckling och på så sätt undviker chefen att medarbetarens prestationsnivå sjunker som en följd av mätningarna.   

Peter Straadt

Har arbetat med verksamhetsrådgivning och strategi-implementering i över 20 år. 4 års erfarenhet som avdelningschef hos Sydbank och exportchef hos GK Glas A/S. Dessutom 5 års erfarenhet som Senior Consultant hos Mercuri International. Har varit partner hos AS3 Transition sedan 2001 med förändringsledarskap som specialitet. Därutöver utbildad i INSEADs Executive Business program i Frankrike.