Den vägledande ledarberättelsen

De allra flesta tycker om att lyssna till historier från det verkliga livet. Dessa berättelser fångar intresset genom att de är autentiska. Bra berättelser kan dessutom berättas om och om igen utan att förlora sitt värde.

Äkta historier som ledare berättar om sig själva kan medarbetare ta till sig utan att döma eller argumentera emot. En ledarberättelse, berättad på rätt sätt i samband med en förändring, kan dessutom ge vägledning och ha en samlande kraft som gör att motstånd blir mindre. Det underlättar inte minst i dessa tider när förändringstakten är hög och risken stor för att medarbetare förlorar fotfästet och vänder ryggen till allt nytt.  

Ledare som berättar sin historia från det verkliga livet hjälper dessutom sig själva att se sammanhang och genom att berätta den högt ger de sig själva möjlighet till reflektion och hjälp att nå sin fulla potential.

Alla ledare har en historia, men det är bara ett fåtal som berättar den. Många ledare är bra rent generellt på att berätta och kommunicera. Ändå är det inte så många som tar hjälp av sin egen historia och berättar den som en aktiv del i utövande av ledarskap vid förändringar. Varför? Kan det bero på att man är rädd för att visa sig självupptagen, eller handlar det helt enkelt om att man inte tagit sig tid för att reflektera och teckna ner den berättelse som faktiskt finns?

VAD KARAKTERISERAR EN VÄGLEDANDE LEDARBERÄTTELSE?

En vägledande ledarberättelse karakteriseras av att medarbetare kanrelatera till den som människa. Det handlar inte om att ledaren enbart i sin profession möter sina medarbetare. Det är ledaren som person som genom sin berättelse möter dem. Berättelsen måste alltså innehålla avsnitt som är av personlig karaktär där ledaren berättar om vem han eller hon är och inte bara vad han eller hon gjort. Det betyder inte att ledaren måste avslöja allt om sig själv. Det räcker att ställa dörren till det mer personliga litet på glänt. Det som är privat kan få stanna i de innersta rummen bakom stängda dörrar.

En bra ledarberättelse i förändringstider ska dessutom vara framåtriktad och skapa en känsla av samhörighet och delat ansvar vilket visar sig att du som ledare tillsammans med dina medarbetare har en gemensam uppgift. Uppgiften kan vara att förverkliga verksamhetens nya vision eller att skapa den kundupplevelse som företagets nya inriktning anger. Men det räcker inte att bara skapa en känsla av samhörighet och delat ansvar. Det krävs även en tydlighet där var och en förstår hur han eller hon kan bidra. Allas olika ansvar och roller måste således klargöras. Här kan analogier och bilder hjälpa till. Det gemensamma uppdraget kan kanske liknas vid en resa där olika personer, grupper och funktioner har ansvar för specifika saker, eller som ett knytkalas där var och en ansvarar för att ställa sin rätt på bordet och göra festen (förändringsresan) till en riktig höjdare.

En bra ledarberättelse måste även stämma överens med den du ärsom ledare över tid. Det går inte att hitta på ledarskapsbeteenden och värderingar för stunden som passar just för tillfället utan berättelsen måste vara tidsobunden och äkta i den bemärkelsen att den stämmer överens med ledarens ledarskaps-DNA.  Här kan ibland tester och självskattningar av ledarskapsbeteenden och drivkrafter hjälpa till. Även om vi som människor anpassar oss till vår omgivning finns det grundbeteenden som är beständiga. Genom att ge uttryck för dem i ledarberättelsen skapas den nödvändiga äkthet som gör att medarbetare lättare kan relatera till berättelsen. Och därmed lättare låter sig vägledas till det nya.

PERSPEKTIVPÅVERKANDE FRÅGOR.

Vi på AS3 hjälper våra kunder att skriva sin ledarhistoria. Ledarberättelsen kan utgöra grunden för olika ledarskapsutbildningar eller vara en del i den strategiska kommunikationen i samband med större verksamhetsförändringar. Genom perspektivpåverkande frågor öppnar vi upp för ökad självinsikt som utgör grunden för den egna ledarberättelsen.

Vilka frågor ställer vi då och vilka frågor kan du ställa dig själv för att komma fram till just din berättelse? Det handlar både om generella frågor om uppväxt, barndom och studier, men också specifika chefs- och ledarskapsfrågor och om vägen framåt. Frågorna anpassas med hänsyn till situationen och den enskilda personen.

Generella.

 • När du var ett barn/tonåring, vilket jobb drömde du om? Vad gjorde du på fritiden? Varför, tror du att du hade du dessa drömmar? Vad var viktigt för dig då?
 • Vad var det som gjorde att du valde just det program/linje i gymnasiet som du gick? Vad styrde ditt val av ämnen? Om du pluggade vidare på universitet eller högskola, vilken inriktning hade dina studier?
 • Beskriv din karriär och de ändringar eller omställningar du genomgått. Vad har varit viktiga beslut och milstolpar?
 • Har du haft möjlighet att utveckla och förnya dig själv? På vilka sätt?

 Specifika.

 • Hur gick det till när du blev chef första gången? Vad kände du under den första tiden? Vad gillade du och vilka utmaningar ställdes du inför?
 • Har du ansvarat för ett förändringsprojekt under din karriär? Hur gick det? Vad var viktigt för dig att som ledare prioritera?
 • Vad har varit höjdpunkter under din karriär, vilka är dina största framgångar?
 • När blev du ledare? Vad har varit dina lyckligaste stunder som ledare/höjdpunkter och vad är du mest stolt över? Vad har varit mest givande och när?
 • Vilka typer av situationer har varit mest svåra för dig att hantera rent generellt och specifikt i samband med förändringsprojekt? Hur har du överbryggat svårigheterna och hur gick det? Vilka insatser har varit framgångsrika och varför tror du?
 • Vad har du lärt dig av att vara ledare? Vilka är dina styrkor och svagheter? Hur tror du andra uppfattar dina styrkor och svagheter? Vad ser de? Hur skulle din familj beskriva dig?
 • Vad karakteriserar en bra/god ledare så som du ser det? Har du ett motto eller någon förebild?
 • Hur har du hanterat balansen mellan jobb och fritid? Den berömda väggen, hur nära har du varit den?
 • Hur ser du på ditt och företagets nästa steg; kortsiktigt och långsiktigt? Vad handlar förändringen om? Hur kan alla bidra? Vad förväntas ledningen göra, medarbetarna och på vilket sätt involveras kunderna? Vad kommer de att säga?  
 • Har du några goda råd att ge?
 • Med mera, med mera…