ESG från HRs perspektiv: Socialt ansvar som konkurrensfördel

ESG från HRs perspektiv: Socialt ansvar som konkurrensfördel

ESG, en förkortning för Environmental, Social, Governance, har snabbt blivit en central del av företagsrapportering, och från ett HR-perspektiv är socialt ansvar den mest betydelsefulla delen. Men vad bör HR fokusera på när det gäller ESG-rapportering?

Genom att söka efter "ESG" får man en överväldigande mängd information om EU:s förnyade hållbarhetsrapportering. Den nya lagstiftningen, som införs i rask takt, kräver att allt fler organisationer systematiskt rapporterar om hållbarhet och ansvar i sin verksamhet varje år. Dessutom förväntas många större organisationer kräva ansvarsredovisning från sina leverantörer, vilka i princip undantas från lagstiftningen. Detta påverkar många av oss i hög grad. För vissa organisationer är ESG en grundläggande förutsättning för verksamheten, medan det för andra fungerar som en konkurrensfaktor gentemot kunder, partners och medarbetare. Vad behöver HR-ledare och chefer förstå kring detta?

Syftet med ESG-rapporteringen är att belysa hållbarheten och ansvaret i företagets verksamhet från olika perspektiv. I denna artikel fokuserar vi på den mest betydelsefulla delen av detta ur HR:s synvinkel – det sociala ansvaret. Vårt mål är att diskutera detta ämne på ett vardagligt och praktiskt sätt. Den nya lagstiftningens ursprungliga syfte är troligen inte att öka byråkratin, utan att stärka organisationernas hållbarhet och ansvar.

Socialt ansvar innebär att ett företag tar ansvar för sin verksamhet gentemot sina anställda och samhället i stort. För HR-ledare handlar detta främst om hur företaget behandlar sin personal och andra som är involverade i organisationen, inklusive medarbetare. Målet är en välmående organisation där varje individ trivs. Detta stöds i praktiken genom rätt ledarskap och likabehandling, möjligheter till kompetensutveckling och skydd av arbetstagare. Många aspekter av ESG:s sociala dimension regleras redan av lagstiftningen i Sverige. Så vad förändras med den nya EU-lagstiftningen?

ESG-rapportering kommer att kräva att organisationer fokuserar på följande:

  1. Hur kopplas det sociala ansvaret till organisationens strategi, och vilka åtgärder måste vidtas inom personalledningen för att möta ESG-kraven?
  2. Hur sätter organisationen upp mål och följer upp genomförande av initiativ när det gäller det sociala ansvaret, både med kvalitativa och kvantitativa mått?

Vi kommer här att gå igenom hur man tar sig an dessa två steg.

För många organisationer är det självklart att ta ansvar för sin personal och verksamheten i stort. Men åtgärderna är ofta fragmenterade istället för att vara en del av en övergripande strategi. Vi uppmanar företag att tänka helhetsmässigt kring vilken kompetens och kultur de behöver för att vara framgångsrika på ett hållbart sätt. Detta kan konkretiseras genom att definiera ledningsprinciper eller genom att arbeta fram en gemensam syn på den önskade bilden av arbetsgivaren.

När det gäller rapportering är det viktigt att komma ihåg följande:

  • Förbered rapporteringsinnehållet och måtten i förväg, och se till att informationen samlas in under året istället för i efterhand.
  • Använd både kvantitativa och kvalitativa mått för att ge en komplett bild av företagets sociala ansvar.
  • Se till att rapporteringen blir ett verktyg för förbättring och kommunikation, inte bara en formell process.

ESG-rapportering är en kontinuerlig process som syftar till att öka förståelsen för företagets verksamhet. Ingen förväntas vara perfekt, men en vilja att utvecklas är avgörande. Hur kan vi om ett år visa att vi har förbättrat vår situation jämfört med idag?

På AS3 vill vi stödja organisationer i att utveckla ansvarsfull personalledning, eftersom vi tror att hållbara resultat uppnås bäst när personalen mår bra och kulturen främjar samarbete och stödjer varandra.

Mer detaljerad information om EUs nya hållbarhetsrapportering finns här: https://finance.ec.europa.eu/capital-markets-union-and-financial-markets/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en

Artikeln är återgiven i förkortad version av originalartikeln av vår kollega i AS3 Finland, Henna Tomperi.

Orginalartikel: https://www.as3.fi/blogi/esg-hr-rakentamassa-sosiaalisesta-vastuullisuudesta-organisaation-kilpailutekijaa/