Susanne Askwall Executive Coaching

I en undersökning som genomförts av AS3 Executive i Danmark framgår att chefer i hög ställning ställer vissa specifika krav när de väljer coach för egen del. Det framgår av studien ”Executive Coach Barometern 2016” (http://www.as3executive.dk/executive-coaching/executive-coach-barometer-2016/) som AS3 i Danmark genomförde tidigare i år.

Studien omfattar chefer från den privata såväl som den offentliga sektorn.

Sammanfattningsvis kan sägas att chefer helst vill ha en coach eller ett bollplank som jobbar eller har jobbat på samma nivå som de själva. Coachen ska ta med sig egen kunskap och erfarenhet till coachingen, utmana och agera bollplank på det affärsmässiga planet och bidra till nya insikter och personlig utveckling.

Vad är utmärkande för Executive Coaching?
Alla kan ha stort utbyte av coaching oavsett om man är chef eller inte. De flesta coacher fokuserar på de starka sidorna, blickar framåt, sätter upp mål och arbetar med frågeställningar som leder till ökad självinsikt, förståelse och handlingskraft. Men om du tillhör den översta chefsnivån så ställs andra krav på dig i ditt arbete och det är just det som gör att coachingen måste anpassas.

Som chef på högsta nivån tar du beslut som påverkar många människor i organisationen, ibland alla i företaget. Du har visserligen duktiga medarbetare i din närhet, men din egen kunskap, sätt att tänka och ledarstil har en avgörande betydelse.

I dagens föränderliga och ibland oförutsägbara affärsklimat blir dessutom chefer ständigt utmanande. Det är många som vill vara med och påverka, och många som påverkas.

Chefens arbete och beslut har en avgörande betydelse för väldigt många. Detta måste din coach förstå och känna till väl för att kunna anpassa sin coaching så att du utmanas men också ges möjlighet till ökad förståelse och nya insikter.

Personlig utveckling väger tungt.
Din coach behöver förstå den nära kopplingen mellan affärssidan i verksamheten och människorna i organisationen inklusive dina ansvarsområden och prioriteringar i förhållande till frågor som samarbete, ledning, strategi och affärsutveckling. Vår erfarenhet visar att den personliga förmågan att leda från toppen och genomföra förändringar ofta tas upp i samtalen med coachen. Kanske beroende på att många chefer ofta är ensamma med sina beslut och att det inte alltid är så enkelt att ventilera frågeställningarna med sina kollegor. I vår undersökning i Danmark visar det sig också att fokus på personlig utveckling är det viktigaste för toppchefer.

Viktiga delar i den personliga utvecklingen handlar om att arbeta med den egna självbilden, klargöra den egna rollen i organisationen och kunna hantera de egna känslorna i samband med förändrade arbetsförhållanden. Chefer vill gärna utmanas genom öppen och ärlig återkoppling. Det är förmodligen därför som ”reflektion och nya perspektiv” skattas högt när man bedömer värdet av coaching.

Även om ledningsarbetet oftast genomförs tillsammans i en ledningsgrupp är det många toppchefer som uttrycker en önskan om att i ibland kunna ventilera tankar och idéer och säga dem högt i ett förtroligt samtal tillsammans med en extern part. Då är det möjligt att vända och vrida på olika alternativ innan frågan läggs fram för beslut. I det förtroliga samtalet är det också möjligt att reflektera över andras möjliga reaktioner på det egna ledarskapet. 

Viktigt att tänka på.
Det är helt avgörande att coachingen vilar på ömsesidig respekt och att bägge parter – coachen och den som coachas – anstränger sig för att få ut det bästa av dialogen. Det innebär bland annat:

 • Att ett helhetsgrepp bör tas och att reflektioner görs utifrån alla möjliga perspektiv och områden som har påverkan på det som ska åstadkommas.

 • Att en genomlysning görs av vilka betydelsefulla intressenter som ska involveras.

 • Att ett öppet och tillitsfullt samtalsklimat etableras där allt kan ventileras.  

 • Att den som ska coachas har modet att tillsammans med coachen närma sig dolda beteenden, andras uppfattning av den egna ledarstilen, personlig utstrålning mm.

 • Att feed-back betraktas som en viktig metod för självinsikt och utveckling.

 • Att reflektion och självinsikt uppfattas som en bra utgångspunkt för beslut om förändring.

Hitta rätt coach.
Hur hittar chefer en coach som matchar deras krav? I vår studie framgår att chefer väljer coach antingen på rekommendation eller genom kontakter i sitt egna nätverk. Väldigt få bryr sig om coachens professionella skolning som coach. Det är dock helt klart att coacher arbetar på väldigt olika sätt beroende på skolning och metodval. Sannolikt spelar valet roll beroende på om det handlar om utveckling mer åt det psykologiska hållet eller om fokus ligger på det affärsmässiga. Vår erfarenhet och även vår studie visar att chefer hittat rätt:

 • Om coachen är välutbildad och kan dra nytta av egna erfarenheter utan att dominera i samtalet.

 • När coachen kan varva coachingen med rådgivning utifrån egna erfarenheter på ett sätt som gör att det som prioriterats får störst utrymme i samtalen.

 • Om coachen hela tiden håller koll på om samtalen ger mening, att det leder framåt och att processen är målinritad och leder till resultat.

 • När coachen arbetar dialogbaserat och bidrar med egna reflektioner.

 • När coachen hjälper till att utforska vägen framåt för vad man vill åstadkomma utifrån vad som gäller just nu.